تزه‌میدان؛ روز از نو، روزی از نو

تزه‌میدان؛ روز از نو، روزی از نو

صبح شنبه خود را با دیدن عکس‌های مهدی داوری از تازه میدان شروع کنید.

عکس ویژه: فوتبال اردبیل بیش از نود سال قدمت دارد
مدیریت پسماند اردبیل اصولی نیست
اجاره فدک، اجحاف در حق هنرمندان

نظرات

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0